STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 40/TB-HDND 29/09/2017 TB Về việc phân công theo dõi và chấm điểm xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với HĐND xã, thị trấn trên địa bàn huyện
2 17/BC-HĐND 27/09/2017 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐND huyện Quý III/2017, một số nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2017
3 94/HDND-VP 26/09/2017 Cv gIải quyết, giải trình ý kiến kiến nghị của cử tri
4 16/BC-HDND 26/09/2017 Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
5 04.25.9.2017 GM 25/09/2017 GM làm việc với Điện lực Vĩnh Linh (14h ngày 03/10/2017)
6 39/TB-HĐND 19/09/2017 TB về việc thay đổi nội dung và thời gian giám sát của Ban KT-XH HĐND huyện Vĩnh Linh năm 2017
7 93/GM- HDND 19/09/2017 GM Đánh giá công tác phối hợp giữa HĐND-UBND- UBMTTQVN huyện từ tháng 7/2016 đến nay ; Kết quả hoạt động HĐND huyện quý III VÀ TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ QUÝ IV
8 03/TB-DGS 19/09/2017 TB Lịch làm việc của Đoàn giám sát TT HĐND huyện
9 73/QD-HĐND 13/09/2017 Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Khu đô thị Tây Nam quốc lộ 1 đoạn qua TT Hồ Xá huyện Vĩnh Linh
10 01/TB-DGS 12/09/2017 TB Lịch giám sát của đoàn giám sát TT HĐND đối với điện lực huyện Vĩnh Linh
11 22/KH -HĐND 12/09/2017 KH Giám sát Điện lực Vĩnh Linh
12 02/GM-DGS 12/09/2017 GM THông báo QĐ , KH giám sát và lấy ý kiến vào dự thảo đề cương báo cáo giám sát (8h 14/9/2017)
13 72/QĐ-HDND 12/09/2017 QĐ Thành lập đoàn giám sát điện lực Vĩnh Linh
14 91/TTHĐND-VP 12/09/2017 V/v Khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ của Điện lực Vĩnh Linh
15 38/TB-TTHĐND 12/09/2017 Lịch giám sát của đoàn giám sát thường trực HĐND huyện đối với các địa phương, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện chương trình 134,135 và các quyết định của TTg chính phủ tại cá xã Miền núi ĐBKK của huyện Vĩnh Linh
16 01/GM-DGS 08/09/2017 GM Triển khai nội dung giám sát và lấy ý kiến vào dự thảo Đề cương báo cáo giám sát (14h ngày 11/9/2017)
17 71/QĐ-TTHĐND 07/09/2017 QĐ Thành lập đoàn giám sát hiệu quả đầu tư từ chương trình 134-135 và các QĐ của Thủ tướng CP đối với các xã miền núi ĐBKK trên địa bàn huyện
18 21/KH-TTHĐND 07/09/2017 KH Giám sát về hiệu quả đầu tư từ chương trình 134,135 và các quyết định của Thủ tướng Chính Phủ trên địa bàn huyện Vĩnh Linh từ năm2014 đến tháng 6 năm 2017
19 32/NQ-HĐND 18/07/2017 NQ V/v Bổ sung kế hoạch đầutư công trung hạn, giai đoạn 2017-2020 nguồn ngân sách huyện quản lý
20 33/NQ-HDND 18/07/2017 NQ v/v Bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn chi ngân sách địa phương năm 2017
21 28/NQ-HĐND 18/07/2017 Nghị quyết về tình hình KT- XH 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
22 29/NQ-HĐND 18/07/2017 Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán thu Ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2016
23 30/NQ-HĐND 18/07/2017 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 16/NQ-HDND ngày 28/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Linh
24 31/NQ-HĐND 18/07/2017 NQ về việc phê duyệt chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2018
25 34/TB-HĐND 26/06/2017 Thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ V, HĐND khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
26 69/QĐ-HĐND 26/06/2017 V/v triệu tập kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
27 33/TB-HĐND 23/06/2017 Thông báo về kết luận của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát hoạt động của HTX DVNN Vĩnh Hiền sau khi chuyển đổi theo luật HTX năm 2012
28 68/QĐ-HĐND 21/06/2017 V/v Thành lập đoàn giám sát việc thu, chi các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp tự nguyện, huy động xã hội hóa trong nhân dân và phụ huynh tại trường TH Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
29 67/QĐ-HĐND 15/06/2017 V/v triệu tập Đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 tham dự tập huấn
30 66/QĐ-HĐND 13/06/2017 V/v triệu tập kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
31 65/QĐ-HĐND 09/06/2017 V/v Thành lập đoàn giám sát việc thu, chi các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp tự nguyện, huy động xã hội hóa trong nhân dân và phụ huynh tại trường THCS Chu Văn An, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
32 64/QĐ-HĐND 07/06/2017 V/v Thành lập đoàn giám sát việc thu, chi các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp tự nguyện, huy động xã hội hóa trong nhân dân và phụ huynh tại trường Tiểu học Kim Đồng
33 30/TB-HĐND 06/06/2017 Thông báo kết luận của đồng chí Phan Ngọc Tư - Chủ tịch HĐND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 5 của Thường trực HĐND huyện
34 63/QĐ-HĐND 25/05/2017 QĐ thành lập đoàn giám sát
35 19/KH-HĐND 25/05/2017 Kế hoạch tổ chức kỳ họp lần thứ 5 HĐND huyện khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2017
36 29/TB-HĐND 19/05/2017 Thông báo về việc tổ chức phiên họp thường kỳ của TT HĐND huyện
37 62/QĐ-HĐND 11/05/2017 QĐ thành lập đoàn giám sát
38 61/QĐ-HĐND 04/05/2017 V/v Thành lập đoàn giám sát việc thu, chi các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp tự nguyện, huy động xã hội hóa trong nhân dân và phụ huynh tại trường THCS Hùng Vương
39 60/QĐ-HĐND 03/05/2017 V/v thành lập đoàn giám sát công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm nhằm đảm bảo VSATTP tại các chợ trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
40 58/QĐ-HĐND 13/04/2017 Thành lập đoàn giám sát việc thực hiện chế độ chính sách; giải quyết các hồ sơ tồn động tại phòng LĐTBXH huyện Vĩnh Linh
41 59/QĐ-HĐND 13/04/2017 Thành lập đoàn giám sát việc tổ chức thực hiện SXKD của HTX sau chuyển đổi, theo luật HTX năm 2012 tại HTX DV-NN xã Vĩnh Hiền
42 17/KH-HĐND 13/04/2017 Kế hoạch giám sát việc tổ chức thực hiện các chế độ chính sách; giải quyết các hồ sơ tồn động của phòng LĐTBXH huyện Vĩnh Linh
43 18/KH-HĐND 13/04/2017 Kế hoạch giám sát việc tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh của HTX sau chuyển đổi, theo luật HTX năm 2012 của HTX DV-NN xã Vĩnh Hiền
44 09/BC-HĐND 12/04/2017 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐND huyện Quý I/2017, những nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2017
45 28/TB-HĐND 10/04/2017 Thông báo kết luận của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát công tác khám chữa bệnh, cấp phát thuốc theo chế độ BHYT đối với bệnh nhân khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh
46 24/NQ-HĐND 30/03/2017 Về việc thông qua cơ chế tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển quỹ đất từ nguồn thu bán đấu giá quyền sử dụng đất
47 27/TB-HĐND 23/03/2017 Thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ IV (kỳ họp bất thường), HĐND khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
48 57/QĐ-HĐND 23/03/2017 Triệu tập kỳ họp thứ IV (kỳ họp bất thường), Hội đồng nhân dân huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
49 26/TB-HĐND 24/02/2017 Lịch giám sát của đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND đối với TT HĐND xã Vĩnh Hòa
50 56/QĐ-HĐND 24/02/2017 Thành lập đoàn giám sát
VĂN BẢN MỚI

40/TB-HDND

TB Về việc phân công theo dõi và chấm điểm xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với HĐND xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Lượt xem:17 | lượt tải:20

17/BC-HĐND

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐND huyện Quý III/2017, một số nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2017

Lượt xem:17 | lượt tải:18

94/HDND-VP

Cv gIải quyết, giải trình ý kiến kiến nghị của cử tri

Lượt xem:14 | lượt tải:16

16/BC-HDND

Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021

Lượt xem:9 | lượt tải:10

04.25.9.2017 GM

GM làm việc với Điện lực Vĩnh Linh (14h ngày 03/10/2017)

Lượt xem:12 | lượt tải:9

39/TB-HĐND

TB về việc thay đổi nội dung và thời gian giám sát của Ban KT-XH HĐND huyện Vĩnh Linh năm 2017

Lượt xem:10 | lượt tải:13

93/GM- HDND

GM Đánh giá công tác phối hợp giữa HĐND-UBND- UBMTTQVN huyện từ tháng 7/2016 đến nay ; Kết quả hoạt động HĐND huyện quý III VÀ TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ QUÝ IV

Lượt xem:14 | lượt tải:17

03/TB-DGS

TB Lịch làm việc của Đoàn giám sát TT HĐND huyện

Lượt xem:11 | lượt tải:11

73/QD-HĐND

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Khu đô thị Tây Nam quốc lộ 1 đoạn qua TT Hồ Xá huyện Vĩnh Linh

Lượt xem:14 | lượt tải:13

01/TB-DGS

TB Lịch giám sát của đoàn giám sát TT HĐND đối với điện lực huyện Vĩnh Linh

Lượt xem:15 | lượt tải:14
Huyện đoàn Vĩnh Linh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây