STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
101 72/QĐ-HDND 12/09/2017 QĐ Thành lập đoàn giám sát điện lực Vĩnh Linh
102 91/TTHĐND-VP 12/09/2017 V/v Khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ của Điện lực Vĩnh Linh
103 38/TB-TTHĐND 12/09/2017 Lịch giám sát của đoàn giám sát thường trực HĐND huyện đối với các địa phương, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện chương trình 134,135 và các quyết định của TTg chính phủ tại cá xã Miền núi ĐBKK của huyện Vĩnh Linh
104 01/GM-DGS 08/09/2017 GM Triển khai nội dung giám sát và lấy ý kiến vào dự thảo Đề cương báo cáo giám sát (14h ngày 11/9/2017)
105 71/QĐ-TTHĐND 07/09/2017 QĐ Thành lập đoàn giám sát hiệu quả đầu tư từ chương trình 134-135 và các QĐ của Thủ tướng CP đối với các xã miền núi ĐBKK trên địa bàn huyện
106 21/KH-TTHĐND 07/09/2017 KH Giám sát về hiệu quả đầu tư từ chương trình 134,135 và các quyết định của Thủ tướng Chính Phủ trên địa bàn huyện Vĩnh Linh từ năm2014 đến tháng 6 năm 2017
107 70/QD_TTHDND 31/07/2017 Về việc ban hành quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với Hội đồng nhân dân xã, TT trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
108 70/QD-TTHDND 31/07/2017 Về việc ban hành quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với Hội đồng nhân dân xã, TT trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
109 32/NQ-HĐND 18/07/2017 NQ V/v Bổ sung kế hoạch đầutư công trung hạn, giai đoạn 2017-2020 nguồn ngân sách huyện quản lý
110 33/NQ-HDND 18/07/2017 NQ v/v Bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn chi ngân sách địa phương năm 2017
111 28/NQ-HĐND 18/07/2017 Nghị quyết về tình hình KT- XH 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
112 29/NQ-HĐND 18/07/2017 Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán thu Ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2016
113 30/NQ-HĐND 18/07/2017 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 16/NQ-HDND ngày 28/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Linh
114 31/NQ-HĐND 18/07/2017 NQ về việc phê duyệt chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2018
115 34/TB-HĐND 26/06/2017 Thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ V, HĐND khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
116 69/QĐ-HĐND 26/06/2017 V/v triệu tập kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
117 33/TB-HĐND 23/06/2017 Thông báo về kết luận của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát hoạt động của HTX DVNN Vĩnh Hiền sau khi chuyển đổi theo luật HTX năm 2012
118 68/QĐ-HĐND 21/06/2017 V/v Thành lập đoàn giám sát việc thu, chi các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp tự nguyện, huy động xã hội hóa trong nhân dân và phụ huynh tại trường TH Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
119 67/QĐ-HĐND 15/06/2017 V/v triệu tập Đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 tham dự tập huấn
120 66/QĐ-HĐND 13/06/2017 V/v triệu tập kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
121 65/QĐ-HĐND 09/06/2017 V/v Thành lập đoàn giám sát việc thu, chi các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp tự nguyện, huy động xã hội hóa trong nhân dân và phụ huynh tại trường THCS Chu Văn An, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
122 64/QĐ-HĐND 07/06/2017 V/v Thành lập đoàn giám sát việc thu, chi các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp tự nguyện, huy động xã hội hóa trong nhân dân và phụ huynh tại trường Tiểu học Kim Đồng
123 30/TB-HĐND 06/06/2017 Thông báo kết luận của đồng chí Phan Ngọc Tư - Chủ tịch HĐND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 5 của Thường trực HĐND huyện
124 63/QĐ-HĐND 25/05/2017 QĐ thành lập đoàn giám sát
125 19/KH-HĐND 25/05/2017 Kế hoạch tổ chức kỳ họp lần thứ 5 HĐND huyện khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2017
126 29/TB-HĐND 19/05/2017 Thông báo về việc tổ chức phiên họp thường kỳ của TT HĐND huyện
127 62/QĐ-HĐND 11/05/2017 QĐ thành lập đoàn giám sát
128 61/QĐ-HĐND 04/05/2017 V/v Thành lập đoàn giám sát việc thu, chi các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp tự nguyện, huy động xã hội hóa trong nhân dân và phụ huynh tại trường THCS Hùng Vương
129 60/QĐ-HĐND 03/05/2017 V/v thành lập đoàn giám sát công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm nhằm đảm bảo VSATTP tại các chợ trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
130 58/QĐ-HĐND 13/04/2017 Thành lập đoàn giám sát việc thực hiện chế độ chính sách; giải quyết các hồ sơ tồn động tại phòng LĐTBXH huyện Vĩnh Linh
131 59/QĐ-HĐND 13/04/2017 Thành lập đoàn giám sát việc tổ chức thực hiện SXKD của HTX sau chuyển đổi, theo luật HTX năm 2012 tại HTX DV-NN xã Vĩnh Hiền
132 17/KH-HĐND 13/04/2017 Kế hoạch giám sát việc tổ chức thực hiện các chế độ chính sách; giải quyết các hồ sơ tồn động của phòng LĐTBXH huyện Vĩnh Linh
133 18/KH-HĐND 13/04/2017 Kế hoạch giám sát việc tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh của HTX sau chuyển đổi, theo luật HTX năm 2012 của HTX DV-NN xã Vĩnh Hiền
134 09/BC-HĐND 12/04/2017 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐND huyện Quý I/2017, những nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2017
135 28/TB-HĐND 10/04/2017 Thông báo kết luận của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát công tác khám chữa bệnh, cấp phát thuốc theo chế độ BHYT đối với bệnh nhân khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh
136 24/NQ-HĐND 30/03/2017 Về việc thông qua cơ chế tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển quỹ đất từ nguồn thu bán đấu giá quyền sử dụng đất
137 27/TB-HĐND 23/03/2017 Thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ IV (kỳ họp bất thường), HĐND khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
138 57/QĐ-HĐND 23/03/2017 Triệu tập kỳ họp thứ IV (kỳ họp bất thường), Hội đồng nhân dân huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
139 26/TB-HĐND 24/02/2017 Lịch giám sát của đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND đối với TT HĐND xã Vĩnh Hòa
140 56/QĐ-HĐND 24/02/2017 Thành lập đoàn giám sát
141 15/KH-HĐND 22/02/2017 Kế hoạch giám sát của Ban pháp chế HĐND huyện năm 2017
142 25/TB-HĐND 17/02/2017 Lịch giám sát của đoàn giám sát TT HĐND đối với Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh
143 55/QĐ-TTHĐND 17/02/2017 Thành lập đoàn giám sát công tác khám chữa bệnh, cấp phát thuốc theo BHXH đối với bệnh nhân khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh
144 14/KH-HĐND 17/02/2017 Kế hoạch Giám sát công tác khám chữa bệnh, cấp phát thuốc theo chế độ BHYT cho bệnh nhân khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh
145 13/KH-HĐND 14/02/2017 Kế hoạch khảo sát, thẩm tra các Kế hoạch, tờ trình, dự thảo Nghị Quyết trình kỳ họp thứ 4- HĐND huyện khóa V của Ban KT-XH HĐND huyện Vĩnh Linh
146 32/BC-HĐND 29/01/2017 Kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2016-2021
147 12/KH-HĐND 24/01/2017 Kế hoạch giám sát của HĐND huyện năm 2017
148 12/KH-HĐND 24/01/2017 Kế hoạch Giám sát của HĐND huyện năm 2017
149 11/KH-HĐND 09/01/2017 Kế hoạch tổ chức kỳ họp lần thứ 4 (kỳ bất thường) HĐND huyện khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2017
150 14/NQ-HĐND 28/12/2016 Nghị quyết về phát triển KT-XH, giảm nghèo bền vững cho các bản có tỷ lệ nghèo cao ở các xã: Vĩnh Hà, Vĩnh Khê và Vĩnh Ô giai đoạn II (2016-2020)
VĂN BẢN MỚI

48/NQ-HĐND

NQ Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng. DA: Trường THPT Cửa Tùng

Lượt xem:77 | lượt tải:54

49 NQ- HĐND

V/V bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/12/2016 của HĐND huyện Vĩnh Linh

Lượt xem:69 | lượt tải:75

43/NQ-HĐND

NQ về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Lượt xem:60 | lượt tải:51

44/NQ-HĐND

V/V xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lượt xem:70 | lượt tải:44

45/NQ-HĐND

V/V Miễn nhiệm ủy viên ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lượt xem:67 | lượt tải:38

46/NQ-HĐND

NQ Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện

Lượt xem:75 | lượt tải:63

47/NQ-HĐND

NQ V/v phê duyệt quyết toán thu ngân sách nhà nước chi ngân sách địa phương trên địa bàn huyện Vĩnh linh năm 2017

Lượt xem:48 | lượt tải:47

47/BC-HĐND

BC Kết quả hoạt động của HĐND huyện và HĐND xã, thị trấn 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Lượt xem:93 | lượt tải:81

61/TB-HĐND

TB Nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 -2021

Lượt xem:113 | lượt tải:66

44/BC-HĐND

BC Kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Lượt xem:73 | lượt tải:68
Huyện đoàn Vĩnh Linh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây