STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
101 70/QD-TTHDND 31/07/2017 Về việc ban hành quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với Hội đồng nhân dân xã, TT trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
102 32/NQ-HĐND 18/07/2017 NQ V/v Bổ sung kế hoạch đầutư công trung hạn, giai đoạn 2017-2020 nguồn ngân sách huyện quản lý
103 33/NQ-HDND 18/07/2017 NQ v/v Bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn chi ngân sách địa phương năm 2017
104 28/NQ-HĐND 18/07/2017 Nghị quyết về tình hình KT- XH 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
105 29/NQ-HĐND 18/07/2017 Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán thu Ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2016
106 30/NQ-HĐND 18/07/2017 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 16/NQ-HDND ngày 28/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Linh
107 31/NQ-HĐND 18/07/2017 NQ về việc phê duyệt chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2018
108 34/TB-HĐND 26/06/2017 Thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ V, HĐND khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
109 69/QĐ-HĐND 26/06/2017 V/v triệu tập kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
110 33/TB-HĐND 23/06/2017 Thông báo về kết luận của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát hoạt động của HTX DVNN Vĩnh Hiền sau khi chuyển đổi theo luật HTX năm 2012
111 68/QĐ-HĐND 21/06/2017 V/v Thành lập đoàn giám sát việc thu, chi các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp tự nguyện, huy động xã hội hóa trong nhân dân và phụ huynh tại trường TH Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
112 67/QĐ-HĐND 15/06/2017 V/v triệu tập Đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 tham dự tập huấn
113 66/QĐ-HĐND 13/06/2017 V/v triệu tập kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
114 65/QĐ-HĐND 09/06/2017 V/v Thành lập đoàn giám sát việc thu, chi các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp tự nguyện, huy động xã hội hóa trong nhân dân và phụ huynh tại trường THCS Chu Văn An, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
115 64/QĐ-HĐND 07/06/2017 V/v Thành lập đoàn giám sát việc thu, chi các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp tự nguyện, huy động xã hội hóa trong nhân dân và phụ huynh tại trường Tiểu học Kim Đồng
116 30/TB-HĐND 06/06/2017 Thông báo kết luận của đồng chí Phan Ngọc Tư - Chủ tịch HĐND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 5 của Thường trực HĐND huyện
117 63/QĐ-HĐND 25/05/2017 QĐ thành lập đoàn giám sát
118 19/KH-HĐND 25/05/2017 Kế hoạch tổ chức kỳ họp lần thứ 5 HĐND huyện khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2017
119 29/TB-HĐND 19/05/2017 Thông báo về việc tổ chức phiên họp thường kỳ của TT HĐND huyện
120 62/QĐ-HĐND 11/05/2017 QĐ thành lập đoàn giám sát
121 61/QĐ-HĐND 04/05/2017 V/v Thành lập đoàn giám sát việc thu, chi các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp tự nguyện, huy động xã hội hóa trong nhân dân và phụ huynh tại trường THCS Hùng Vương
122 60/QĐ-HĐND 03/05/2017 V/v thành lập đoàn giám sát công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm nhằm đảm bảo VSATTP tại các chợ trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
123 58/QĐ-HĐND 13/04/2017 Thành lập đoàn giám sát việc thực hiện chế độ chính sách; giải quyết các hồ sơ tồn động tại phòng LĐTBXH huyện Vĩnh Linh
124 59/QĐ-HĐND 13/04/2017 Thành lập đoàn giám sát việc tổ chức thực hiện SXKD của HTX sau chuyển đổi, theo luật HTX năm 2012 tại HTX DV-NN xã Vĩnh Hiền
125 17/KH-HĐND 13/04/2017 Kế hoạch giám sát việc tổ chức thực hiện các chế độ chính sách; giải quyết các hồ sơ tồn động của phòng LĐTBXH huyện Vĩnh Linh
126 18/KH-HĐND 13/04/2017 Kế hoạch giám sát việc tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh của HTX sau chuyển đổi, theo luật HTX năm 2012 của HTX DV-NN xã Vĩnh Hiền
127 09/BC-HĐND 12/04/2017 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐND huyện Quý I/2017, những nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2017
128 28/TB-HĐND 10/04/2017 Thông báo kết luận của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát công tác khám chữa bệnh, cấp phát thuốc theo chế độ BHYT đối với bệnh nhân khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh
129 24/NQ-HĐND 30/03/2017 Về việc thông qua cơ chế tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển quỹ đất từ nguồn thu bán đấu giá quyền sử dụng đất
130 27/TB-HĐND 23/03/2017 Thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ IV (kỳ họp bất thường), HĐND khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
131 57/QĐ-HĐND 23/03/2017 Triệu tập kỳ họp thứ IV (kỳ họp bất thường), Hội đồng nhân dân huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
132 26/TB-HĐND 24/02/2017 Lịch giám sát của đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND đối với TT HĐND xã Vĩnh Hòa
133 56/QĐ-HĐND 24/02/2017 Thành lập đoàn giám sát
134 15/KH-HĐND 22/02/2017 Kế hoạch giám sát của Ban pháp chế HĐND huyện năm 2017
135 25/TB-HĐND 17/02/2017 Lịch giám sát của đoàn giám sát TT HĐND đối với Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh
136 55/QĐ-TTHĐND 17/02/2017 Thành lập đoàn giám sát công tác khám chữa bệnh, cấp phát thuốc theo BHXH đối với bệnh nhân khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh
137 14/KH-HĐND 17/02/2017 Kế hoạch Giám sát công tác khám chữa bệnh, cấp phát thuốc theo chế độ BHYT cho bệnh nhân khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh
138 13/KH-HĐND 14/02/2017 Kế hoạch khảo sát, thẩm tra các Kế hoạch, tờ trình, dự thảo Nghị Quyết trình kỳ họp thứ 4- HĐND huyện khóa V của Ban KT-XH HĐND huyện Vĩnh Linh
139 32/BC-HĐND 29/01/2017 Kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2016-2021
140 12/KH-HĐND 24/01/2017 Kế hoạch giám sát của HĐND huyện năm 2017
141 12/KH-HĐND 24/01/2017 Kế hoạch Giám sát của HĐND huyện năm 2017
142 11/KH-HĐND 09/01/2017 Kế hoạch tổ chức kỳ họp lần thứ 4 (kỳ bất thường) HĐND huyện khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2017
143 14/NQ-HĐND 28/12/2016 Nghị quyết về phát triển KT-XH, giảm nghèo bền vững cho các bản có tỷ lệ nghèo cao ở các xã: Vĩnh Hà, Vĩnh Khê và Vĩnh Ô giai đoạn II (2016-2020)
144 22/NQ-HĐND 28/12/2016 Về việc bãi bỏ 02 Nghị quyết của HĐND thị trấn Bến Quan
145 15/NQQ-HĐND 28/12/2016 Về phát triển CN-TT Công nghiệp và các làng nghề huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025
146 16/NQ-HĐND 28/12/2016 Về sử dụng đất để đấu giá quyền đất thu ngân sách phục vụ đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn đến năm 2025
147 21/NQ-HĐND 28/12/2016 Về thông qua chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2017
148 14/NQ-HĐND 28/12/2016 Về phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo bền vững cho các bản có tỷ lệ nghèo cao ở các xã: Vĩnh Hà, Vĩnh Ô và Vĩnh Khê giai đoạn II (2016-2020)
149 05/BC-HĐND 15/12/2016 Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND huyện năm 2016, những nhiệm vụ trọng tâm 2017
150 04/BC-HĐND 13/12/2016 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân huyện khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
VĂN BẢN MỚI

47/BC-HĐND

BC Kết quả hoạt động của HĐND huyện và HĐND xã, thị trấn 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Lượt xem:16 | lượt tải:15

61/TB-HĐND

TB Nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 -2021

Lượt xem:12 | lượt tải:18

44/BC-HĐND

BC Kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Lượt xem:7 | lượt tải:5

154/GM-UBND

Công bố quyết định "giám sát công tác quản lý sử dụng đất đai và thực hiện quy trình xét đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn thị trấn Hồ Xá"

Lượt xem:43 | lượt tải:44

34/KH-HĐND

Khảo sát việc thực hiện các mô hình nông nghiệp phục vụ cho công tác thẩm tra phục vụ kỳ họp thứ 7 của HĐNd huyện khóa 5

Lượt xem:85 | lượt tải:49

153/HĐND-VP

Về việc xin chủ trương của BTV Huyện ủy về nội dung kỳ họp thứ 7 HĐND khóa V nhiệm kỳ 2016-2021

Lượt xem:56 | lượt tải:65

151/GM-HĐND

Công bố quyết định giám sát về thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững cho các bản có tỷ lệ nghèo cao ở các xã Vĩnh Ô, Khê, Hà

Lượt xem:29 | lượt tải:29

86/QĐ-HĐND

Thành lập đoàn giám sát của thường trực hđnd huyện giám sát việc thực hiện nghị quyết của hđnd huyện về phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững cho các bản có tỷ lệ nghèo cao ở các xã Vĩnh Hà, Khê, Ô giai đoạn II

Lượt xem:65 | lượt tải:50

55/TB

Chuyển các nội dung đề xuất giám sát đối với HĐND các xã, thị trấn

Lượt xem:76 | lượt tải:48

85/QĐ-HĐND

V/V ban hành quy định tiêu chí đánh giá chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với Hội đồng nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lượt xem:29 | lượt tải:23
Huyện đoàn Vĩnh Linh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây